fest logo

Handelsbetingelser

  • Anvendelse
  1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om fest.dk A/S, CVR-nummer 25315405, (”Virksomheden”) salg og levering af serviceydelser inden for an-noncering og markedsføringsløsninger til erhvervskunder.
  • Aftalegrundlag
  1. Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det sam-lede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbe¬ting¬elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.
  2. Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.
  • Serviceydelser
  1. Standard. De serviceydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, udføres korrekt.
  2. Kundens medvirken. Kunden skal give Virk¬somheden adgang til nøjagtige beskrivelser af de services som det er påtænkt at annoncere på fest.dk, i det omfang det er nødvendigt for at udføre serviceydel-serne.
  3. Lovgivning og standarder. Virksomheden er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.
  • Pris og betaling
  1. Pris. Prisen for serviceydelserne følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virk-somheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt, eller hvis kunden har benyttet sig af gældende rabatkoder eller kampagner. Alle priser er eksklusive moms.
  2. Kørsel. Kørsel i Virksomhedens egne biler i forbindelse med udførelsen af serviceydelser refunderes af kunden til de satser, der til enhver tid fastsættes af staten.
  3. Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser senest før at deres annonce går live. Alter-native aftale vedr. betaling skal aftales med kundeservice eller salgsafdeling.
  • Forsinket betaling
  1. Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som Virksomhe-den er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra for-faldstid og til betaling sker.
  2. Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.
  • Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser
  1. Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.
  2. Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på service-ydelser til kunden skriftligt senest 7 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.
  3. Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.
  4. Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stem-mer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uover-ensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 7 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.
  • Levering
  1. Leveringstid. Virksomheden leverer serviceydelser senest til den tid, der fremgår af Virksomhedens or-drebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.
  2. Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.
  • Forsinket levering
  1. Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser informerer Virk-somheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.
  2. Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at levere serviceydelser senest 7 dage efter den aftalte leve-ringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er be-rørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre ret-tigheder i anledning af forsinket levering. Som udgangspunkt vil kundens annonce gå live straks ved be-taling, dog tages der forbehold for fejl.
  • Garanti
  1. Garanti. Virksomheden garanterer, at serviceydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i udførelse i senest 1 uge efter leveringen. For dele, der afhjælpes under garanti, udgør garantiperioden hele kundens valgte annonceperiode. Kunden er forpligtet til at meddele virksomheden om eventuelle fejl og mangler.
  2. Undtagelser. (i) Virksomhedens garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes kundens egne skrift-lige fejl, (ii) kvaliteten af kundehenvendelser der modtages igennem fest.dk, (iii) fejlagtig markedsføring af kundens annonce.
  3. Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virk-somheden beder om.
  4. Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti.
  5. Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen.
  6. Ophævelse. Ophævelse af abonnement hos fest.dk, skal foretages af kunden selv. Ophævelsen vil ske ved den betalte periodes udgang. Ved ophævning vil der ikke blive påkrævet penge for oprettelse af ny abonnementsperiode.
  • Ansvar
  1. Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begræns-ninger, der følger af Aftalegrundlaget.
  2. Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, med-mindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.
  3. Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvars-friheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virk-somhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og ar-bejdsstridigheder.
  • Immaterielle rettigheder
  1. Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virk-somhedens udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.
  2. Licens. Kunden har en tidsubegrænset, vederlagsfri, overdragelig licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser, til formål, der fal-der inden for kundens sædvanlige forretningsområde, eller som særskilt er aftalt mellem parterne.
  3. Krænkelse. Virksomheden er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts imma-terielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang Virksomheden måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kun-den skadesløsholde Virksomheden, medmindre krænkelsen er forsætlig.
  • Fortrolighed
  1. Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt til-gængelige.
  2. Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.
  3. Varighed. Parternes forpligtelser efter pkt. 12.1-12.2 gælder under parternes samarbejde og uden tids-begrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.
  • Gældende lov og værneting
  1. Gældende lov. Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.
  2. Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.